گروه آموزشی پایه سوم ابتدایی

گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان دیّر

تکلیف هفتگی 12/8/89

تکلیف هفتگی کلاس سوم دبستان 17 شهریور آبدان

نام ونام خانوادگی:..........................

علوم تجربی

1 – هر یک از جانوران زیر چگونه تنفس می کنند؟

ماهی :..................... کرم خاکی:.................. سگ:.......................

2 – کدام جانور از را پوست تنفس می کند؟

الف)کرم خاکی                 ب)سگ                      ج) ماهی

3 – دندان ها ی کدام  جانورها شبیه هم است؟

الف) پلنگ وزرافه                ب)گرگ وگوسفند        ج)گورخر وگاو

4 – کدام گروه جانوران زیر آبشش دارند؟

الف)عقاب و فیل        ب) نوزاد قورباغه و ماهی        ج)مارمولک وکوسه

5 – پنج گروه بزرگ مهره داران را نام ببرید

بنویسیم

1 – به هر کلمه(بان) اضافه کنید وجمله بسازید

دروازه:

باغ:

2 – با کلمه روزنامه چهار کلمه جدید بنویسید

3 – مرتب کن

است – نماینده –در – حفظ – مسئول – کلاس – نظم

نوشت – در – مشخصات – دفتر – مرا – او

4- کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید

سرانجام                   آغاز

زیست                        عاقبت

شروع                        زندگی

5 – کلمه ها را با (ان) یا (ها) یا هر دو جمع ببندید

درخت:                 شکل:                    نقاشی:

ریاضی

   1 - مقایسه کنید

586             185             55+120       125-300                384 -756          458-867

2- به سوالات زیر پاسخ دهید

6 کیلومتر چند متر است؟

2کیلومتر و350متر چند متر است؟

گسترده مکعب مستطیل از چند مستطیل درست شده است؟

3 – به عدد وحروف بنویسید

الف)6589

ب)1058

ج) سه هزار وهشت صد وبیست ویک

د)شش هزار نود چهار

4 – کدام گزینه سه هزار و صد سی و چهار را نشان می دهد

الف)1134          ب)3134                  ج)3414                  د)1143

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:35  توسط علی منصوری  |